موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر

دوره های آموزشی شیمی عمومی و میکروبیولوژی

دوره های آموزشی شیمی عمومی و میکروبیولوژی

برگزاری دوره های مبانی شیمی عمومی و میکروبیولوژی و انجام تست های مختلف