موسسه مطالعاتی پرتو بشاش دانش گستر

دوره آشنایی با تکنیک های جذب اتمی

دوره آشنایی با تکنیک های جذب اتمی

برگزاری دوره های آموزشی کار با دستگاه های جذب اتمی کوره و شعله و مبانی جذب اتمی